ผู้บริหาร

นายสุรชัย ทองทวี
รอง ผอ.สพป.กทม.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กทม.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 14/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 568685
Page Views 855937
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการใช้งานโปรแกรมสำรวจรายการหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ต้องการจัดซื้อเพื่อใใช้ในปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 852.03 KB 1793
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 395
รายการกรรมการเขตปี 2555 ebook2 287
ร่างแนวทางเรียนฟรีปี2556 371
แนวทางเรียนฟรีปี2556 303
ราคาครุภัณฑ์ชุดพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 242
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 257
โครงการเวทีวิชาการปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 544
โครงการ PISA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.73 MB 393
โครงการตรวจ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.67 KB 257
โครงการแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.1 KB 230
โครงการ กตปน. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.32 KB 197
โครงการ LAS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.21 KB 655
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.62 KB 229
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ(เกษียณ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.1 KB 364
โครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำคำรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.91 KB 258
โครงการพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 195
โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำสู่ประชาคมอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 214
โครงการตรวจสอบภายในนำร่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.31 KB 211
โครงการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.56 KB 437
โครงการ EGP ระยะ2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.07 KB 202
สพป.กทม.เกมส์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 579.51 KB 298
โครงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 341.64 KB 293
โครงการ DMC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.99 KB 229
โครงการจัดทำแผนปี2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.69 KB 266
โครงการจัดทำรายงานผล อกคศ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.42 KB 196
โครงการตรวจติดตาม ตสน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.96 KB 369
โครงการ ICT 227
โครงการสำรวจประชากรวัยเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.46 MB 309
โครงการวิจัย ICT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 432
โครงการรางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.28 KB 271
โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 457.31 KB 258
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 397.18 KB 461
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหัวละ 5000 บาท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.8 KB 281
ปฏิทินการดำเนินโครงการปี 2557 Unkown Document ขนาดไฟล์ 44.71 KB 1377
โครงการ ONE STOP SERVICE Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.29 KB 236
โครงการเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยจิตสาธารณะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.74 KB 249
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.95 KB 194
โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เครือข่าย2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.66 KB 298
โครงการเพิ่มพูนศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 215
โครงการยกระดับผลสัมฤทธฺ์วิชาภาษาไทย เครือ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.24 KB 224
โครงการเปิดโลกนิทานสารฝัน (พระยาประเสริฐฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.84 KB 972
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.77 KB 504
การวางแผนพัฒนาการศึกษา การพัฒนารูปแบบบูรณาการการจัดทำแผนกลยุทธ์ และงบประมาณ 255
รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง สพฐ. 254
แนวปฏิบัติการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 254
แผนปฏิบัติราชการปี 2558 283
แนวทางการบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 231
แนวปฏิบัติในการยืมเงินราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 827.57 KB 84
นโยบายการศึกษา สู่การปฏิบัติ สพป.กทม. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 90
การเขียนโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 793.77 KB 91
แนวคิดจัดทำแผน 122
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 15
ข้อมูล10พ.ย.2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198 KB 14
เอกสารกลุ่มแผน
โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 56 242
ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257