ผู้บริหาร

นายสุรชัย ทองทวี
รอง ผอ.สพป.กทม.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กทม.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 20/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 625709
Page Views 935083
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการใช้งานโปรแกรมสำรวจรายการหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ต้องการจัดซื้อเพื่อใใช้ในปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 852.03 KB 1820
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 433
รายการกรรมการเขตปี 2555 ebook2 310
ร่างแนวทางเรียนฟรีปี2556 393
แนวทางเรียนฟรีปี2556 326
ราคาครุภัณฑ์ชุดพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 265
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 282
โครงการเวทีวิชาการปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 614
โครงการ PISA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.73 MB 418
โครงการตรวจ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.67 KB 281
โครงการแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.1 KB 256
โครงการ กตปน. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.32 KB 222
โครงการ LAS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.21 KB 677
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.62 KB 256
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ(เกษียณ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.1 KB 388
โครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำคำรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.91 KB 282
โครงการพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 234
โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำสู่ประชาคมอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 238
โครงการตรวจสอบภายในนำร่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.31 KB 237
โครงการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.56 KB 476
โครงการ EGP ระยะ2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.07 KB 224
สพป.กทม.เกมส์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 579.51 KB 321
โครงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 341.64 KB 325
โครงการ DMC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.99 KB 253
โครงการจัดทำแผนปี2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.69 KB 295
โครงการจัดทำรายงานผล อกคศ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.42 KB 221
โครงการตรวจติดตาม ตสน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.96 KB 395
โครงการ ICT 252
โครงการสำรวจประชากรวัยเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.46 MB 331
โครงการวิจัย ICT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 455
โครงการรางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.28 KB 293
โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 457.31 KB 304
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 397.18 KB 485
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหัวละ 5000 บาท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.8 KB 307
ปฏิทินการดำเนินโครงการปี 2557 Unkown Document ขนาดไฟล์ 44.71 KB 1399
โครงการ ONE STOP SERVICE Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.29 KB 259
โครงการเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยจิตสาธารณะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.74 KB 271
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.95 KB 215
โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เครือข่าย2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.66 KB 321
โครงการเพิ่มพูนศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 238
โครงการยกระดับผลสัมฤทธฺ์วิชาภาษาไทย เครือ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.24 KB 247
โครงการเปิดโลกนิทานสารฝัน (พระยาประเสริฐฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.84 KB 996
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.77 KB 574
การวางแผนพัฒนาการศึกษา การพัฒนารูปแบบบูรณาการการจัดทำแผนกลยุทธ์ และงบประมาณ 280
รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง สพฐ. 275
แนวปฏิบัติการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 275
แผนปฏิบัติราชการปี 2558 305
แนวทางการบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 253
แนวปฏิบัติในการยืมเงินราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 827.57 KB 108
นโยบายการศึกษา สู่การปฏิบัติ สพป.กทม. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 113
การเขียนโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 793.77 KB 113
แนวคิดจัดทำแผน 147
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 44
ข้อมูล10พ.ย.2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198 KB 38
เอกสารกลุ่มแผน
โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 56 266
ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257