ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุรชัย ทองทวี
รอง ผอ.สพป.กทม.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กทม.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 12/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 677794
Page Views 1001827
กลุ่มงานภายในกลุ่มแผนฯ
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
เรื่องของงบประมาณ
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 234) 08 ก.พ. 61
แนวทางการตั้งงบลงทุนปี 2562 (อ่าน 276) 09 ต.ค. 60
ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน งบประมาณปี2561 (อ่าน 532) 15 พ.ย. 59
ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร (อ่าน 607) 15 พ.ย. 59
แบบขอค่าขนส่งวัสดุ (อ่าน 390) 15 พ.ย. 59
แบบสรุปเรียงลำดับความสำคัญจำเป็นคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 (อ่าน 470) 15 พ.ย. 59
แบบสรุปเรียงลำดับความสำคัญจำเป็นคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 (อ่าน 337) 15 พ.ย. 59
แบบคำขอตั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 295) 15 พ.ย. 59
การคิดประมาณราคาวัสดุการปรับปรุงซ่อมแซม (อ่าน 267) 15 พ.ย. 59
แบบสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน 268) 15 พ.ย. 59
ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน (อ่าน 284) 15 พ.ย. 59
กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (อ่าน 305) 15 พ.ย. 59
แบบฟอร์มครุภัณฑ์ (อ่าน 297) 15 พ.ย. 59
คำชี้แจงการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม คำขอตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน 281) 15 พ.ย. 59
รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน 300) 15 พ.ย. 59
กรอบครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน 298) 15 พ.ย. 59
คำนำ สารบัญคู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 354) 15 พ.ย. 59
หน้าปกคู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 288) 15 พ.ย. 59
โปรแกรมปร.4-6 (อ่าน 299) 15 พ.ย. 59
รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (5 ประเภท งบรายจ่าย) (อ่าน 549) 16 พ.ค. 59
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (พ.ศ.2548) แก้ไข 55 (อ่าน 460) 16 พ.ค. 59
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 585) 04 พ.ย. 58
คู่มือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (อ่าน 586) 14 ก.ค. 58
หนังสือรายการประมาณราคาปี 2558 (อ่าน 3017) 09 มี.ค. 58
รายการประมาณราคาปี 2557 (อ่าน 3030) 04 ม.ค. 57
คู่มือการตั้งงบลงทุนฉบับแก้ไข (อ่าน 986) 15 ต.ค. 56

ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257