ข้อมูลระบบ
รวมเว็บโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม
รายชื่อโรงเรียน สังกัด สพป.กทม.
ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหารโรงเรียน โทรศัพท์ โทรสาร รหัส 10 หลัก
วัดชนะสงคราม นางสาวสุปราณี  อุปรา 02-2816931 02-2820168 1010720019
อนุบาลวัดปรินายก นางเมตตา  ศรีเกื้อกลิ่น 02-2816104 02-2822091 1010720007
พระตำหนักสวนกุหลาบ นางจินดา สรรประสิทธิ์ 02-2226561 02-2226557 1010720023
ราชวินิต นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร 02-2812156 02-2829828 1010720003
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์) นางสุนิพา  ไชยหงษ์ 02-2438565 02-2411581 1010720004
วัดพลับพลาชัย ว่าที่ ร.ท.ชวลิต วิชาดี 02-6233643 02-2242637 1010720016
วัดโสมนัส นางสาวอารมณ์  เผือกอ่ำ 02-6299376 02-2820881 1010720005
ประถมนนทรี นายชาตรี นามคุณ 02-2491446 02-2400697 1010720035
วัดด่าน นายชัยวุฒิ พิชญ์บุตร 02-2843047 02-2948990 1010720037
มหาวีรานุวัตร นางอรุณี  จิรมหาศาล 02-2218936 02-2263280 1010720018
วัดชัยชนะสงคราม นายเลิศล้ำ  ตระกูลสุข 02-2213879 02-2223861 1010720020
อนุบาลสามเสนฯ นายรักไทย ธนวุฒิกุล 02-2780713 1010720013
ทุ่งมหาเมฆ นางสุดารัตน์ พลแพงพา 02-2861748 02-2873240 1010720032
วัดเวตวันธรรมาวาส นางวรุฬรัตน์  ภัทรกุลบดินทร์ 02-5850518 02-5850518 1010720022
สายน้ำทิพย์ นางกมัยธร  สัจจา 02-6634998 02-2614558 1010720036
ดาราคาม นางนุชนาฎ  เจริญสุข 02-3912422 02-3814265 1010720033
พญาไท นางจันทนา ทองศรีงาม 02-3545251 02-3545277 1010720001
อนุบาลพิบูลเวศม์ นางพีรานุช ไชยพิเดช 02-3912625 02-3823249 1010720012
วัดอุทัยธาราม นายพิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี 02-2527011 02-2555971 1010720011
พิบูลอุปถัมภ์ นายปรพล  แก้วชาติ 02-5114049 02-5114049 1010720010
บางบัว ฯ นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช 02-5795301 02-5795301 1010720008
บ้านหนองบอน ฯ นางนภาพร ศรีสันธพฤกษ์ 02-3930308 02-3838805 1010720034
วัดมหาบุศย์ ฯ นางบุษยา  ทองมี 02-3111483 02-3111483 1010720038
ไทยรัฐวิทยา ๗๕ ฯ นายวิเชียร  สุขจันทร์ 02-9940936 02-9940936 1010720015
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย ฯ นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ 02-3147401 02-3147401 1010720014
วัดประยุรวงศาวาส นางสุรดา ไชยสงคราม 02-4652860 02-4662001 1010720021
วัดเจ้ามูล นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด 02-4112112 02-4184838 1010720025
วัดสังข์กระจาย ฯ นายพงศ์พิษณุ  สุพรรณ์ 02-4650397 02-4650397 1010720031
วัดหงส์รัตนาราม นายสมชาย  ถนอมวงศ์ 02-4667937 02-4720876 1010720029
ประถมทวีธาภิเศก ว่าที่ร้อยตรี ดร.พินิจ สังสัพพันธ์ 02-4653010 02-4666990 1010720017
วัดช่างเหล็ก นายวัฒนธรรม ระยับศรี 02-4243326 02-4243326 1010720026
วัดอมรินทราราม นางภารดี ผางสง่า 02-4113017 02-4113017 1010720006
โฆสิตสโมสร นางธนาทิพย์  ศิริไพบูลย์ 02-4113401 02-4182150 1010720002
ราชวินิตประถมบางแค นางเมตตา ศิริรัตน์ 02-4130607 02-4131699 1010720024
วัดนาคปรก นางสาวกรชนก เนตรโอภารักษ์ 02-4670568 02-4574202 1010720028
วัดหนัง                ---ว่าง--- 02-4682662 02-4767397 1010720027
อนุบาลวัดนางนอง นางดารณี คุณอนันต์ 02-4682653 02-8763236 1010720030

โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2557,20:58   อ่าน 23432 ครั้ง