กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

นางสาวธนพร คนเสงี่ยม
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางพรสรรวค์ ปิตุยะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุลักษณ์ ดวงพรประทีป
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา บุญศรี
นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ)

นางสาวเสาวลักษณ์ แก้ววิลัย
นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)

นางสาวสุพัชชา ช่างเกิด
พนักงานพิมพ์ (พนักงานราชการ)