กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

นางสาวธนพร คนเสงี่ยม
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. 02-3545259
อีเมล์ : thanapornK.tk@gmail.com

นางพรสรรวค์ ปิตุยะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
โทร. 02-3545259
อีเมล์ : mom7082510@gmail.com

นางสาวสุลักษณ์ ดวงพรประทีป
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวกุลวรรณ มงคลโสฬศ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวนฤพัทธ์ ทับมณี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวศันสนีย์ กองแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาววีระวรรณ มากแบน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาววาทินี บุญประกอบ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวอัจฉรา บุญศรี
นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ)
โทร. 02-3545259
อีเมล์ : acharaboonsri2012@hotmail.com

นางสาวเสาวลักษณ์ แก้ววิลัย
นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)

นางสาวสุพัชชา ช่างเกิด
พนักงานพิมพ์ (พนักงานราชการ)