กลุ่มอำนวยการ

นางรุ่งรัตน์ สงปาน
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 02-3545252
อีเมล์ : songpan_rung@hotmail.com

นางวิภารัตน์ เศวตไกรสร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อีเมล์ : ing.wiparat@gmail.com

นางนวรัตน์ อินทรวิเชียร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายวัฏจักร ประมวลศิลป์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวชุติมา พึ่งพัฒน์
เจ้าพนักงา​นธุรการปฏิบัติ​งาน

นายนฤสรณ์ ทองใบ
เจ้าพนักงานธุรการ

นายวิโรจน์ สุวรรณสุขสันติ
พนักงานพัสดุ 4
อีเมล์ : suksanti77@gmail.com

นายจำหริด เชี่ยวชาญ
ช่างครุภัณฑ์ ช3
อีเมล์ : jumrit2512@gmail.com

นายขจร พิมพ์พันธ์ดี
ช่างครุภัณฑ์ ช3
อีเมล์ : kajohn48@gmail.com

นางสาวอัชราพรรณ สหรัฐ
พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)

นางสาวปุณิกา ทองเมืองพุทธ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป(พนักงานราชการ)

นายชัชฤทธิ์ โต๊ะทอง
ช่างฝีมือทั่วไป (พนักงานราชการ)

นางสุชาดา เปรมกระโทก
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวกานต์มณี สุวรรณบุตร
พนักงานทำความสะอาด