กลุ่มอำนวยการ

นางรุ่งรัตน์ สงปาน
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางวิภารัตน์ เศวตไกรสร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางนวรัตน์ อินทรวิเชียร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายวัฏจักร ประมวลศิลป์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวชุติมา พึ่งพัฒน์
เจ้าพนักงา​นธุรการปฏิบัติ​งาน

นายนฤสรณ์ ทองใบ
เจ้าพนักงานธุรการ

นายวิโรจน์ สุวรรณสุขสันติ
พนักงานพัสดุ 4

นายจำหริด เชี่ยวชาญ
ช่างครุภัณฑ์ ช3

นายขจร พิมพ์พันธ์ดี
ช่างครุภัณฑ์ ช3

นางสาวอัชราพรรณ สหรัฐ
พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)

นางสาวปุณิกา ทองเมืองพุทธ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป(พนักงานราชการ)

นายชัชฤทธิ์ โต๊ะทอง
ช่างฝีมือทั่วไป (พนักงานราชการ)

นางสุชาดา เปรมกระโทก
พนักงานทำความสะอาด