หน่วยตรวจสอบภายใน

นางยุพา มงคลทิพย์รัตน์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสุปราณี เรืองสัตย์
พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)