กลุ่มกฎหมายและคดี

นายธวัชชัย มิตรโกสุม
นิติกร

นางสาวบุษบา คุณพาที
นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

นายวิทวัส เมืองแก้ว
นิติกร (พนักงานจ้างเหมาบริการ)