กลุ่มกฎหมายและคดี

นายธวัชชัย มิตรโกสุม
นิติกร

นางสาวบุษบา คุณพาที
นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)