กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายชัยยุทธ์ นาคจำแลง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสิรีธร แสงสว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายโกวิท สังข์ศรีเพชร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุธาทิพย์ สุขสุหรัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(พนักานราชการ)

นางสาวพรสวรรค์ จันอิน
พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)