ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุรชัย ทองทวี
รอง ผอ.สพป.กทม.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กทม.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 12/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 677788
Page Views 1001819
กลุ่มงานภายในกลุ่มแผนฯ
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
ข้อมูลระบบ
รวมเว็บโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม
  รายชื่อโรงเรียน สังกัด สพป.กทม.
  ชื่อโรงเรียน  ชื่อผู้บริหารโรงเรียน โทรศัพท์ โทรสารรหัส 10 หลัก
วัดชนะสงครามนางภารดี  คำมา02-281693102-2820168 1010720019
อนุบาลวัดปรินายกนายสมัย  สวนสอน02-281610402-28220911010720007
พระตำหนักสวนกุหลาบนางพัฒนา  เกตุกาญจโน02-222656102-22265571010720023
ราชวินิตนางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร02-281215602-2829828 1010720003
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)นางเนาวรัตน์  ขจรเดชะ
(รักษาการ ผอ.)
02-243856502-24115811010720004
วัดพลับพลาชัยว่าที่ ร.ท.ชวลิต  วิชาดี02-623364302-2242637 

1010720016

วัดโสมนัสนางนวลจันทร์  มณีโชติ (รักษาการ ผอ.)02-629937602-2820881 1010720005
ประถมนนทรีนายชาตรี  นามคุณ02-249144602-2400697

1010720035

วัดด่านนายชัยวุฒิ  พิชญ์บุตร02-284304702-2948990 1010720037
มหาวีรานุวัตรนางอัญชลี  ปัญจนาพงศ์ชัย
(รักษาการ ผอ.)
02-221893602-2263280 1010720018
วัดชัยชนะสงครามนายประเศียร  วิชัย 02-221387902-2223861 1010720020
อนุบาลสามเสนฯนายรักไทย  ธนวุฒิกุล02-27807131010720013
ทุ่งมหาเมฆนางสุดารัตน์  พลแพงพา02-286174802-2873240 1010720032
วัดเวตวันธรรมาวาสนางจันทนา  ทองศรีงาม02-585051802-5850518 

1010720022

สายน้ำทิพย์นางนิรมล  บัวเนียม02-663499802-2614558 1010720036
ดาราคามนางนงค์ลักษณ์  สืบพงษ์
(รักษาการ ผอ.)
02-391242202-3814265 

1010720033

พญาไทนายอำนวย  พุทธมี02-354525102-35452771010720001
อนุบาลพิบูลเวศม์นายสุวรรณ  ยะรังวงษ์02-391262502-3823249 

1010720012

วัดอุทัยธารามนายพิสิษฐ์  ศุภวัฒน์ธนบดี02-252701102-2555971 1010720011
พิบูลอุปถัมภ์นายสมศักดิ์  แสวงการ02-511404902-51140491010720010
บางบัว ฯนางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช02-579530102-5795301 1010720008
บ้านหนองบอน ฯนางพีรานุช  ไชยพิเดช02-393030802-3838805 1010720034
วัดมหาบุศย์ ฯนายไพโรจน์  ฟักคง02-311148302-31114831010720038
ไทยรัฐวิทยา ๗๕ ฯนายปรพล  แก้วชาติ02-994093602-9940936 1010720015
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย ฯนายสมบูรณ์  เสาวคนธ์02-314740102-3147401 1010720014
วัดประยุรวงศาวาสนางสุรดา  ไชยสงคราม02-465286002-4662001 1010720021
วัดเจ้ามูล
นายสมเด็จ  เจริญผล

02-411211202-4184838 1010720025
วัดสังข์กระจาย ฯนางธนาทิพย์  ศิริไพบูลย์02-465039702-4650397 1010720031
วัดหงส์รัตนารามนายวิชัย  นาสมยนต์ 02-466793702-4720876 1010720029
ประถมทวีธาภิเศกนายกฎทบวง  รัตนพลที 02-465301002-4666990 1010720017
วัดช่างเหล็กนายวัฒนธรรม  ระยับศรี02-424332602-4243326 1010720026
วัดอมรินทรารามนางลมัยพร  แหล่งหล้า02-411301702-4113017 1010720006
โฆสิตสโมสรนางกมัยธร  สัจจา 02-4113401 02-41821501010720002
ราชวินิตประถมบางแคนางเมตตา  ศิริรัตน์ 02-413060702-4131699 1010720024
วัดนาคปรกนางสาวกรชนก  เนตรโอภารักษ์02-467056802-4574202 1010720028
วัดหนังดร.ปิยนุช  เปี่ยมวิริยวงศ์02-468266202-4767397 1010720027
อนุบาลวัดนางนองนางดารณี  คุณอนันต์02-468265302-8763236 

1010720030

โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2557,20:58   อ่าน 4836 ครั้ง
ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257